KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỊCH BẢN“BÉ VUI ĐÓN TẾT TRUNG THU”NĂM HỌC 2018 - 2019